HauCon Finland Oy - Toimitusehdot


1. Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin HauCon Finland Oy:n tuotteiden ja palvelujen toimituksiin, ellei muuta ole sovittu.

2 Kaupasta päättäminen

2.1 Tarjous
Jos tarjouksessa ei muuta mainita, tarjous on voimassa enintään neljä (4) viikkoa. Tarjousasiakirjat ja muu tarjousaineisto kuuluvat myyjälle. Niitä ei saa käyttää myyjän vahingoksi eikä paljastaa kolmannelle osapuolelle.

2.2 Sopimuksen syntyminen
Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai myyjä on vahvistanut ostajan tilauksen tai toimittanut tuotteen. Jos ostaja liittää tilaukseensa jonkin ehdon tai rajoituksen, joka on risti- riidassa näiden ehtojen kanssa, on näitä toimitusehtoja kuitenkin sovellettava, ellei myyjä nimenomaisesti hyväksy tehtyä ehtoa tai rajoitusta.

3 Luottamuksellisuus

Tarjous, siihen tai sopimukseen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta, jota on säilytettävä luot- tamuksellisesti. Tarjouksensaaja ja/tai ostaja eivät saa käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle. Sopimuksen täyttämisen kannalta tarpeettomiksi käyneet asiakirjat ja aineisto on pyynnöstä palautettava myyjälle.

4 Toimitus

4.1 Toimitusaika
Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika luetaan alkavaksi siitä alla mai- nitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:

  • sopimuksen solmimispäivä.
  • sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antaminen.
  • toimitukselle välttämättömien tietojen antaminen ostajalta myyjälle.

4.2 Toimitukseen myötävaikuttaminen
Jotta toimitus voitaisiin täyttää sovitussa aikataulussa, ostaja vastaa kustannuksellaan siitä, että myyjälle on annettu tarpeelliset tiedot ja/ tai ajan tasalla olevat piirustukset.

4.3 Toimitusehdot
Vaaranvastuu siirtyy ostajalle silloin, kun tuote on noudettu ostajan toimesta tai annettu ostajan lukuun ja kolmannen osapuolen haltuun kuljetettavaksi (FCA Incoterms 2020), tai kun tavara on toimitettu asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen vapaasti autossa.

5 Takuu

Tuotteilla voi olla valmistajan ehtojen mukainen takuu. Takuu ja myyjän virhevastuu ovat voimassa vain, jos asiakas osoittaa säilyt- täneensä ja käyttäneensä tuotetta ohjeiden mukaisesti ja on viipy- mättä ilmoittanut viasta myyjälle.

6 Hinnat ja maksut

6.1 Kauppahinta ja sen maksaminen
Tuotteiden hinnat ovat myyjän kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset, jos muuta ei ole sovittu. Ellei muuta ole sovittu, kauppa- hinta on maksettava 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on Suomen pankin kulloinkin voimassa oleva korko eräpäivästä maksupäivään. Myyjällä on oikeus periä viivästyneen saatavan perimismaksut.

6.2 Pakkaukset, verot, tullit ym. maksut

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, joka lisätään maksuihin. Pak- kauskustannukset veloitetaan erikseen. Tilaajan tulee maksaa kaikki ne mahdolliset lisäkustannukset, jotka aiheutuvat tarjouksenteon jälkeen tapahtuneesta tulli-, vakuutus-, rahti-, satamamaksujen, arvonlisäveron tai muiden vastaavanlaisten maksujen noususta tai viranomaisten määräämistä uusista maksuista. 

6.3 Raaka-aineen tai valuutan hinnan muutokset

Jos tuotteen raaka-aineen maailmanmarkkinahinta tai Euroopan rahaunionin ulkopuolisista maista hankittavan tuotteen valuuttakurssi nousee äkillisesti määrällä, jota myyjä ei ole kohtuudella kyennyt ennakoimaan tai tuotteen muut tuotantokustannukset nousevat vastaavalla tavalla kaupasta sopimisen ja toimituksen välisenä aikana, myyjällä on oikeus nostaa hintaa vastaavalla tavalla. Muutoksesta on ilmoitettava ennen toimitusta ja mikäli nousu on yli 15 % sovitusta hinnasta, ostajalla on oikeus 14 päivän kuluessa ilmoituksen päiväyksestä irtisanoa sopimus, edellyttäen, että kyseessä ei ole erityisesti ostajaa varten valmistettava tuote, jonka valmistamiseen on jo ryhdytty.

7 Virheet ja sopimusrikkomukset

7.1 Muistutukset
Huomautukset on tehtävä kirjallisesti seitsemän (7) arkipäivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta vastaanottamispäivä mukaan lukien uhalla, että ostaja menettää oikeuden vedota virheeseen tai puutteeseen, joka hänen olisi pitänyt huolellisessa tarkastuksessa havaita.

7.2 Vaatimusten määräaika
Yksilöity vaatimus on tehtävä myyjälle kirjallisesti kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe olisi pitänyt havaita. Kaikki vaatimukset on tehtävä joka tapauksessa viimeistään yhden vuoden kuluessa toi- mituksesta. Jos näin ei menetellä, oikeudet myyjää kohtaan on menetetty, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

7.3 Myyjän tarkastusoikeus
Myyjällä on oikeus kustannuksellaan tarkastaa ostajan hallussa oleva kaupankohde omistusoikeuden siirtymiseen saakka. Tämän jälkeen tarkastusoikeus on, jos ostaja on tehnyt myyjälle tuotteesta huomautuksen.

7.4 Viivästys
Milloin tuotteen valmistaja tai se, jolta myyjä tuotteen hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei joudu korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Myyjä on kuitenkin velvollinen heti viivästyksistä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle. Jos myyjän toimitus on viiväs- tynyt, mutta viivästyksellä on ostajalle vain vähäinen merkitys, ostaja ei ole oikeutettu poikkeamaan sovitusta maksuehdosta. Jos toimitus viivästyy ostajan syystä, maksut on kuitenkin maksettava sopimuksen mukaisessa aikataulussa. Jos ostaja viivästyy tuotteen noutamisessa, myyjällä on oikeus saada ostajalta korvaus tuotteen säilyttämisestä. Tällöin myyjällä on myös oikeus vakuuttaa tuote ostajan lukuun ostajan kustannuksella.

7.5 Virheen korjaaminen
Myyjän vastuu virheestä rajoittuu viallisen tuotteen korjaamiseen tai sen korvaamiseen virheettömällä tuotteella. Jos tämä ei ole tehtä- vissä, ostajalla on oikeus saada kohtuullinen virhettä vastaava hinnanalennus, kuitenkin enintään 15 % viallisen tuotteen kauppa- hinnasta.

7.6 Ostajan oikeus purkuun
Jos toimitus viivästyy myyjästä riippuvasta syystä olennaisesti niin, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, tai jos myyjän toimi- tus poikkeaa yllä 7.5 kohdan mukaisen käsittelyn jälkeenkin olennai- sesti sovitusta eikä viivästystä tai puutetta ostajan kirjallisesta huo- mautuksesta huolimatta korjata kohtuullisessa ajassa tai toimiteta uutta sopimuksen mukaista tuotetta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus. Ostajan purkuoikeus koskee sitä osaa toimituksesta, jossa kyseinen puute on. Koko toimitus voidaan purkaa vain, jos puutteen takia muukaan kaupan kohde ei ole kohtuudella ostajan käytettä- vissä.

7.7 Myyjän oikeus purkuun
Jos kauppahintaa ei makseta määräaikana ja viivästys on jatkunut yli 14 päivää eikä tämä johdu myyjästä, myyjällä on oikeus purkaa kauppa osittain tai kokonaan. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muutoin voidaan päätellä, että ostajan maksu tulee oleellisesti viivästymään.

7.8 Vahinkojen korvaaminen
Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle viivästyksestä eikä tuotteen virheellisyydestä tai vajauksesta eikä sopimusrikkomuk- sesta aiheutuneita välillisiä vahinkoja. Myyjä ei ole velvollinen kor- vaamaan välillisiä vahinkoja myöskään sopimuksen purkutapauk- sissa. Välillisinä vahinkoina pidetään muun muassa ostajan liike- vaihdon vähentymistä, saamatta jäänyttä tuottoa, kolmannelle osa- puolelle maksettuja korvauksia ja virheellisen tuotteen vuoksi aiheu- tunutta vahinkoa muulle omaisuudelle. Myyjä vastaa vain tuottamuk- sellaan aiheuttamistaan suoranaisista vahingoista. Myyjän vastuu suoranaisista vahingoista on rajattu viivästyksessä enintään 7,5 %:iin viivästyneen toimituksen osan hinnasta. Myyjän kokonais- vastuu vahingoista rajoittuu kaikissa tapauksissa yhteensä tuotteen tai tuotteen osan kauppahintaan. Päällekkäisiä korvauksia ei makseta.

8 Ylivoimainen este

Jos luonnonilmiö, tulipalo, vesivahinko, konevaurio tai siihen ver- rattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, pandemia, vienti- tai tuontikielto, kuljetusajoneuvojen puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö, häiriö energian tai olennaisen raaka- aineen toimituksessa tai muu edellä mainitun kaltainen ylivoimainen este, jota myyjä ei kauppaa päättäessään ole voinut kohtuudella ottaa huomioon, taikka alihankkijan ylivoimainen este estää, viivästyttää tai kohtuut-tomasti vaikeuttaa tuotteen tai sen osan toimittamisen, myyjä vapautuu sopimusehdon noudattamisesta esteen ajaksi eikä ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä aiheutunutta vahinkoa.

Jos ylivoimainen este on jatkunut yli kolme (3) kuukautta, myyjällä on oikeus purkaa sopimus. Tässä tapauksessa ostajalle palautetaan jo maksettu kauppahinta, josta on vähennetty myyjälle siihen men- nessä aiheutuneet kohtuulliset ja välttämättömät kustannukset. Palautettavalle kauppahinnalle ei makseta korkoa. Ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä on ilmoitettava ostajalle viipymättä.

9 Omistuksenpidätysehto

Myydyn tuotteen omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta, kun koko kauppahinta on maksettu. Ennen omistusoikeuden siirtymistä osta- jalla ei ole oikeutta ilman myyjän lupaa luovuttaa tuotetta edelleen eikä pantata sitä eikä tehdä muitakaan omistajalle kuuluvia mää- räystoimia.

10 Tuotekuvaukset

Tuotekuvauksissa mainitut tekniset tai muut tiedot voivat olla suun- taa antavia. Tuotekuvauksessa mainittuihin seikkoihin myyjän tai valmistajan tekemä muutos ei merkitse sopimusehtojen muutosta eikä sopimusrikkomusta.

11 Sopimuksen muuttaminen

Näitä toimitusehtoja voidaan muuttaa. Jotta muutokset koskisivat myös aiemmin solmittuja sopimuksia, myyjän on ilmoitettava muu- toksista ostajalle 30 päivää ennen muutoksen voimaan tuloa. Tällöin ostajalla on 14 päivän ajan ilmoituksen päiväyksestä lukien oikeus ilmoittaa pitäytyvänsä aiemmissa toimitusehdoissa kyseisen sopi- muksen osalta.

12 Sovellettavat ehdot ja riitojen ratkaiseminen

Sopimuksen sisältö määräytyy sopimuksen ja siinä mainittujen liitteiden mukaan. Markkinointi- tai muu sellainen aineisto ei ole osa sopimusta. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, niitä sovelletaan seuraavassa etusijajärjestyksessä:

  • Toimitussopimus
  • Nämä yleiset toimitusehdot
  • Hinnasto
  • Asennusehdot
  • Takuuehdot
  • Muut yleiset sopimusehdot

Jos erimielisyyttä ei neuvotteluin ratkaista, osapuolet voivat nimetä teknistä seikkaa koskevan erimielisyyden ratkaisijaksi riidan koh- teena olevan tuotteen asiantuntijan. Asiantuntijan tulee sitoutua pitämään saamansa tiedot luottamuksellisina ja ratkaista asia kolmen kuukauden kuluessa. Muutoin erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Helsingissä suomeksi. Välimiesmenettelyssä noudatetaan Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjä. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Palvelemme numerossa
0207 430 890